Privacy beleid

Privacy beleid

Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau verstrekt.

Persoonsgegevens incl. bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

  • Telefonisch of e-mail contact
  • Afleveren van goederen en dienst
  • Offerte en/of facturatie
  • Contacten met bevoegd gezag en derden
    (tbv. uitvoering verleende opdracht)

Waarom Peters Bouwkundig Adviesbureau gegevens nodig heeft:
Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Personalia – Bewaartermijn oneindig – vast klantenbestand
Adres – Bewaartermijn oneindig – vast klantenbestand
Telefoonnummer – Bewaartermijn oneindig – vast klantenbestand
e-mailadres – Bewaartermijn oneindig – vast klantenbestand
BSN – Bewaartermijn oneindig – vast klantenbestand

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wijhers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wijhers bouwkundig teken- en adviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@wijhers.nl